Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ayano (b2b)

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ayano: al naar gelang het geval (i) Ayano Group NV, met zetel te Kerkstraat 59, 2960 Brecht, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0821.782.812 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)(ayano.eu / info@ayano.eu), en/of (ii) Ayano Belgium NV, met zetel te Brusselstraat 31, 2321 Hoogstraten, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0452.381.868 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout)(www.ayano.eu / info@ayano.eu), en/of (iii) Ayano Direct BV, met zetel te Brusselstraat 31, 2321 Hoogstraten, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0785.468.683 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout)(www.ayanodirect.eu / info@ayanodirect.eu);
 • Bestelling: de bestelling van de Klant, geplaatst via de Website en/of de andere verkoopkanalen (bv. per e-mail of per telefoon) van Ayano, die ertoe strekt om een verkoopovereenkomst te sluiten met Ayano in verband met de Goederen en/of Diensten van Ayano;
 • Diensten: de diensten geleverd door Ayano die betrekking hebben op het ontwerpen, ontwikkelen en/of vervaardigen van (bedrukt) glaswerk - m.i.v. doch niet beperkt tot drinkglazen en flessen -, (bedrukte) verpakkingen, (bedrukt) aardewerk en/of porselein en (bedrukt) promotiemateriaal op vraag van de Klant;
 • Goederen: het (bedrukte) glaswerk - m.i.v. doch niet beperkt tot drinkglazen en flessen -, (bedrukte) verpakkingen, (bedrukt) aardewerk en/of porselein en (bedrukt) promotiemateriaal, al dan niet specifiek ontwikkeld op vraag van de Klant, dat Ayano via diverse verkoopkanalen te koop aanbiedt aan haar Klanten;
 • Klant: elke rechts- en handelingsbekwame natuurlijke persoon of rechtspersoon, die kwalificeert als een onderneming in de zin van het Wetboek van Economisch Recht en de Goederen en/of Diensten voor beroepsmatige doeleinden aankoopt en/of gebruikt en niet kwalificeert als consument in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, die een Bestelling in verband met Goederen en/of Diensten plaatst;
 • Offerte: een uitgewerkt aanbod vanwege Ayano, op basis waarvan de Klant een Bestelling kan plaatsen bij Ayano;
 • Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Partijen wordt gesloten naar aanleiding van een Bestelling van de Klant;
 • Partijen: Ayano en de Klant;
 • Website: al naar gelang het geval (i) www.ayanodirect.eu, en iedere andere domeinnaam (en eraan gelinkte URL's) van applicaties die eigendom zijn van Ayano Direct BV, (ii) www.ayano.eu, en iedere andere domeinnaam (en eraan gelinkte URL's) van applicaties die eigendom zijn van Ayano Group NV of (iii) www.ayano.eu en iedere andere domeinnaam (en eraan gelinkte URL's) of applicatie die eigendom zijn van Ayano Belgium NV, en waarop informatie over de Goederen en/of Diensten van Ayano aan het publiek wordt verstrekt en/of waarop de Goederen en/of Diensten van Ayano aan de Klanten worden aangeboden en verkocht.

 1. Toepassingsgebied

 • Vooraleer de Klant een Bestelling plaatst of bij het overmaken van een Offerte door Ayano, zal aan de Klant een exemplaar van deze algemene voorwaarden worden verstrekt, via (een link naar) de Website of anderszins. Indien de Klant na voorafgaandelijk kennis te hebben kunnen nemen van deze algemene voorwaarden, een Bestelling plaatst, erkent hij deze algemene voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard te hebben, zonder enig voorbehoud.
 • Alle Offertes en Bestellingen geplaatst door de Klant bij Ayano, alsmede alle Overeenkomsten tussen Partijen worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, waaronder de algemene voorwaarden van de Klant of van een derde.
 • Deze algemene voorwaarden zijn, in hun meest recente versie, te raadplegen onder de rubriek 'Algemene Voorwaarden' op de Website. Zij zullen ook worden meegestuurd met de orderbevestiging.

 1. Website en Aanbod

 • Alle afficheringen en aanbiedingen van de Goederen en/of Diensten op de Website betreffen geenszins een aanbod in de juridische zin van het woord, te weten een eenzijdig bindend voorstel tot contracteren uitgaande van Ayano waarin alle voor de totstandkoming van de overeenkomst essentiële en substantiële elementen aanwezig zijn. De afficheringen en aanbiedingen van de Goederen en/of Diensten op de Website hebben enkel tot doel de Klant uit te nodigen tot het plaatsen van een Bestelling.
 • Indien Goederen voor een beperkte geldigheidsduur of onder voorwaarden via de Website worden aangeboden, wordt dit uitdrukkelijk op de Website vermeld. Ayano kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van bepaalde Goederen. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ayano.
 • Alle informatie over de Goederen, met uitzondering van de prijs en de voornaamste kenmerken, wordt slechts ten indicatieve titel verstrekt. Ayano voorziet in een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Goederen op haar Website. Deze omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Ayano gebruik maakt van afbeeldingen, bieden deze een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de Goederen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ayano niet.
 • In geval Ayano een Offerte verstrekt, dan is Ayano slechts voor een periode van één maand, tenzij anders vermeld door Ayano, gebonden door de inhoud van deze Offerte. Indien de Offerte binnen deze periode niet gevolgd wordt door een Bestelling van de Klant, dan is Ayano niet langer verbonden tot de inhoud van deze Offerte.
 1. Bestelling en Aanvaarding
 • Bestellingen van de Klant kunnen uitsluitend worden geplaatst via de Website en/of de andere verkoopkanalen (bv. per e-mail of per telefoon) van Ayano. Een Bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de van toepassing zijnde prijzen, zoals aangegeven op de Website of in de Offerte. In geval van bestellingen via de Website, gelden de automatische registratiesystemen van de Website als bewijs van de inhoud en de datum van de Bestelling en van de aanvaarding van deze algemene voorwaarden overeenkomstig voormeld artikel 1.
 • Indien de Klant een Bestelling plaatst bij Ayano, komt het aan Ayano toe om, geheel discretionair en vrij van enige verplichting tot motivering, de Bestelling te aanvaarden, te weigeren of te wijzigen met betrekking tot de van toepassing zijnde prijzen, voor zover de op de Website aangeduide prijzen niet langer overeenstemmen met de marktsituatie ingevolge de stijging van bijvoorbeeld de prijzen van grondstoffen, productie en/of transport.
 • Er zal pas een Overeenkomst tussen Ayano en de Klant tot stand komen van zodra Ayano de Bestelling schriftelijk heeft bevestigd via de orderbevestiging verzonden naar het e-mailadres van de Klant zoals opgegeven tijdens het bestelproces, behoudens tegenbericht van de Klant binnen een termijn van 24 uur na verzending door Ayano van de orderbevestiging.
 • Indien Ayano de Bestelling van de Klant niet aanvaardt, zal Ayano, in voorkomend geval, alle door de Klant in het kader van de Bestelling betaalde bedragen binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen terugstorten als zijnde een onverschuldigde betaling waarop geen interesten verschuldigd zijn.
 • Voor de levering van de Goederen en/of Diensten is Ayano afhankelijk van de informatie die door de Klant bezorgd wordt. De Klant deelt aan Ayano alle informatie mee die redelijkerwijze nodig is voor Ayano tot levering van de Goederen en/of Diensten. Ayano kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor fouten die de Klant maakt bij het opgeven van de gegevens (zoals het leverings- en facturatieadres) en voor vertraagde levering of de onmogelijkheid om de bestelde Goederen en/of Diensten te leveren als gevolg van deze fouten.
 • De aan de Klant in een stadion voorafgaand aan de levering getoonde Goederen dienen enkel ter aanduiding, impressie of illustratie, waarbij Ayano uitdrukkelijk op geen enkele wijze garanties geeft dat de te leveren Goederen hieraan zullen voldoen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 1. Prijzen en betalingsmodaliteiten
 • De prijzen op de Website zijn slechts indicatief en exclusief BTW en eventuele verzendings-, transport- en verzekeringskosten. De berekening van de BTW en de verzendings-, transport- en verzekeringskosten worden in de loop van het bestelproces duidelijk meegedeeld aan de Klant. De prijzen vermeld in de orderbevestiging, bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zijn exclusief BTW, verzendings-, transport- en verzekeringskosten, taksen en eventuele andere kosten. Onverminderd artikel 1 van deze algemene voorwaarden, zullen de prijzen niet worden gewijzigd volgend op de Bestelling en voorafgaandelijk aan de levering van de Goederen en/of Diensten.
 • De betaling van de prijs van de bestelde Goederen en/of Diensten door de Klant vindt plaats via een bankoverschrijving waarvan Ayano de betaalgegevens verstrekt bij de orderbevestiging, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Partijen. De Bestelling van de Klant zal pas worden behandeld van zodra Ayano de betaling van de prijs heeft ontvangen, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Partijen.
 • Indien wordt afgeweken van het bepaalde in artikel 2 en 5.3 van deze algemene voorwaarden, moet de Klant de factuur van Ayano betalen binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Elk protest van de facturen dient binnen de acht (8) kalenderdagen schriftelijk, omstandig gemotiveerd en per aangetekende post aan Ayano kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waaraan de factuur vermoed wordt aanvaard te zijn door de Klant. Geen enkele klacht verleent de Klant het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen. Bij gebreke aan integrale betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd op jaarbasis overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, te rekenen vanaf de vervaldag tot op de dag van volledige betaling. Het louter verstrijken van de vervaltermijn zal gelden als ingebrekestelling overeenkomstig artikel 1139 van het oud Burgerlijk Wetboek. Bovendien zal ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien procent (10%) berekend op de hoofdsom van de factuur (incl. btw), met een minimum van honderdvijfentwintig (125) euro, onverminderd alle andere rechten welke Ayano kan doen gelden hierin begrepen alle relevante invorderingskosten zoals bedoeld in de wet van 2 augustus 2002.
 • Alle bank- en transferkosten zijn ten laste van de Klant. Betalingen dienen te gebeuren in EURO, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Partijen.
 1. Eigendomsvoorbehoud
 • In afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek behoudt Ayano zich in ieder geval het eigendomsrecht voor van de Goederen die zij aan de Klant verkoopt, totdat de prijs van deze Goederen volledig is betaald, in hoofdsom, interesten en kosten.
 • Het risico inzake het tenietgaan van de Goederen gaat over van Ayano op de Klant bij de levering van de Goederen op het met de Klant overeengekomen leveringsadres (overeenkomstig Incoterm (2020) Delivery At Place), tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen Partijen, dus nog vóór de eigendomsoverdracht plaatsvindt in zoverre de prijs van Goederen nog niet volledig betaald is op het ogenblik van levering.
 1. Levering en conformiteit
 • De leveringstermijnen vermeld op de Website en/of de orderbevestiging zijn slechts indicatief en houden geenszins een resultaatsverbintenis in hoofde van Ayano in. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal Ayano binnen de kortst mogelijke termijn de Klant in kennis stellen van de verwachte leveringstermijn. In het geval van een vertraging die veroorzaakt wordt door een omstandigheid buiten de controle van Ayano, behoudt Ayano zich het recht voor om de Bestelling te annuleren of de verzending ervan opnieuw in te plannen binnen een redelijke termijn.
 • Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen, zal Ayano de Goederen leveren op het door de Klant aangegeven leveringsadres. Indien tussen Partijen schriftelijk werd overeengekomen om de Goederen op te halen op de zetel van Ayano, dan gaat, in afwijking van artikel 2, het risico inzake het tenietgaan van de Goederen over op de Klant op het moment van aanvaarding van de Goederen door de Klant bij afhaling.
 • Ayano heeft het recht om de te leveren Goederen in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit gebeurt binnen de overeengekomen termijn. Ayano is gerechtigd om 10% meer of minder van de overeengekomen hoeveelheid Goederen te leveren. Wanneer het glas-, aarde- of porseleinwerk reeds eigendom is van de Klant en Ayano enkel zorgt voor de bedrukking ervan, dan heeft zij het recht om 3% minder dan het ontvangen glas-, aarde- of porseleinwerk bedrukt te leveren aan de Klant, zonder dat dergelijke afwijkingen in de hoeveelheid een invloed heeft op de prijs
 • De Klant is in geval van vertraging in de levering niet gerechtigd de levering te weigeren, noch is hij bevrijd van enige verplichting.
 • Een vertraging in de levering van de Goederen en/of Diensten geeft in principe geen recht op ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding. Bij abnormale vertraging in de levering van de Goederen en/of Diensten, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst per aangetekende brief en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat Ayano de Goederen en/of Diensten niet heeft geleverd binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen volgend op een ingebrekestelling per aangetekende brief van de Klant. De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder maar niet beperkt tot de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.
 • De geleverde Goederen zullen onmiddellijk na hun ontvangst door de Klant worden gecontroleerd. Indien een of meer van de bestelde Goederen ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant diens klachten m.b.t. de zichtbare gebreken, op straffe van verval van verhaal, binnen een termijn van acht (8) dagen na de levering van de Goederen schriftelijk en gedocumenteerd melden aan Ayano. De bewijslast met betrekking tot zichtbare gebreken en niet-conforme levering roest op de Klant. Indien betalingsmodaliteiten werden overeengekomen die afwijken van artikel 2 en 5.3 van deze algemene voorwaarden, schorsen dergelijke klachten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.
 • De aansprakelijkheid van Ayano voor eventuele verborgen gebreken bij de door Ayano geleverde Goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen een termijn van zes (6) maanden na de levering van de Goederen, voor zover het gebrek reeds in de kiem aanwezig was op het moment van de levering. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na vaststelling van het gebrek worden gemeld. Elke klacht moet schriftelijk geformuleerd en gemotiveerd worden. Goederen die niet correct zijn bewaard of gebruikt, kunnen geen aanleiding geven tot verborgen gebreken. Indien betalingsmodaliteiten werden overeengekomen die afwijken van artikel 2 en 5.3 van deze algemene voorwaarden, schorsen dergelijke klachten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.
 • In het geval van een zichtbaar of verborgen gebrek waarvoor Ayano aansprakelijk is, zal Ayano, naar eigen keuze, voorzien in ofwel (i) een vervanging van de gebrekkige Goederen ofwel (ii) in het herstel van de gebrekkige Goederen, zonder daarenboven tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 • Eventuele klachten met betrekking tot de door Ayano geleverde Diensten dienen, op straffe van verval van verhaal, uiterlijk binnen een termijn van acht (8) dagen nadat de Klant kennis heeft genomen of redelijkerwijze had moeten nemen van de wanprestatie, schriftelijk meegedeeld worden aan Ayano.
 1. Aansprakelijkheid

 • Ayano kan in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van eender welke aard en aan eender wie voortvloeit uit een verkeerd gebruik van de verkochte Goederen. Wat betreft de Diensten, is zij slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis.
 • Ayano zal, voor zover zij bij uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, niet aansprakelijk zijn voor enige schade voorvloeiend uit hun fout, met uitsluiting van hun zware of opzettelijke fout.
 • De aansprakelijkheid van Ayano onder deze algemene verkoopvoorwaarden (zowel voor contractbreuk, onrechtmatige daad, schadeloosstelling, of enige andere reden) kan, per schadegeval, het bedrag gelijk aan de totale prijs betaald door de Klant aan Ayano met betrekking tot de Goederen en/of Diensten die aanleiding geven tot deze schade, niet overschrijden.
 • Behoudens de eventuele strijdige bepalingen die hierboven werden opgenomen, zal Ayano in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor vorderingen door derden of enige indirecte, speciale, gevolg- of incidentele schade (inclusief en zonder beperking de schade voor verlies van het gebruik van faciliteiten of uitrusting, verlies van inkomen, verlies van gegevens, verlies van winsten of goodwill) ongeacht of Ayano (a) werd geïnformeerd over de mogelijkheid van zulke schade of (b) nalatig is (exclusief eventueel bedrog of zware fout in hoofde van Ayano).
 • Aangezien Ayano met betrekking tot de Goederen enkel onderdelenproducent is van de bedrukking, en niet de producent is van het eigenlijke glas-, aarde- of porseleinwerk, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden onder de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken, voor gebreken in het eigenlijke glas-, aarde- of porseleinwerk die de veiligheid ervan in gevaar brengen. Ayano is dan ook niet aansprakelijk voor de kosten die de Klant dient te maken en de schade die de Klant lijdt ten gevolge van een corrigerende maatregel (zoals een recall-of terugroepactie) die genomen wordt naar aanleiding van een gebrek in het eigenlijke glas-, aarde- of porseleinwerk. Voor het overige zijn de artikelen 1 tot en met 8.4 van toepassing.
 1. Overmacht
 • Indien Ayano haar verbintenissen niet kan nakomen ingevolge overmacht, is zij niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant. In geval van overmacht is Ayano niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 • Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door de toeleveranciers van Ayano voor o.a. buitenlandse koopwaar en primaire grondstoffen, storingen van het internet, hacking van de Website, storingen van de elektriciteit, storingen van het e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, lock-outs, algemene mobilisatie, staat van oorlog of revolutie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, pandemieën en alle omstandigheden onafhankelijk van de eigen wil van Ayano, gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 1. Beëindiging van de Overeenkomst
 • Indien zich een substantiële stijging voordoet in de marktwaarde van de Goederen en/of Diensten of kosten van grondstoffen, vervoer en/of personeel, nadat tussen Partijen reeds een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Ayano het recht hebben om de in de Overeenkomst overeengekomen prijs voor de Goederen en/of Diensten eenzijdig te wijzigen ten belope van het bedrag van de substantiële wijziging in de marktwaarde van de Goederen en/of Diensten of voormelde kosten. In dit geval zal de Klant het recht hebben om, binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen volgend op de kennisname van de eenzijdige prijswijziging, de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder enige kosten en zonder enig recht op schadevergoeding.
 • Ayano heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden indien:
 • De Klant zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of opschorting van betaling vraagt, alsook indien een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van de Klant of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de Klant; of
 • De Klant enige materiële contractuele voorwaarden of op hem rustende verplichtingen jegens Ayano niet of niet geheel nakomt; of
 • De Klant nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
 • Beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de Klant; of
 • Ayano gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens de Verkoper zal nakomen.
 • In geval van ontbinding behoudt Ayano zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, en schade die Ayano heeft geleden en worden alle vorderingen van Ayano op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 1. Wijziging algemene voorwaarden

Ayano behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De bijgewerkte versie die van kracht is op het ogenblik waarop de Klant de Bestelling heeft geplaatst die door Ayano werd aanvaard, zal toepasselijk zijn op de rechtsverhouding die uit die Bestelling tot stand komt. Ayano zal de Klant voorafgaandelijk aan een nieuwe Bestelling via de Website in kennis stellen van de gewijzigde algemene verkoopvoorwaarden.

 1. Intellectuele Eigendom
 • De Website en alle onderdelen en inhoud, met inbegrip van eventuele hyperlinks, handelsmerken, dienstmerken en logo's, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Ayano of aan haar gelieerde ondernemingen, en worden beschermd krachtens de toepasselijke regelgeving, o.m. m.b.t. intellectuele eigendomsrechten. De Website kan elementen bevatten die beschermd zijn door de auteursrechten of andere rechten van derden.
 • De inhoud van de Website omvat, zonder enige beperking, alle broncodes, databanken, functionaliteiten, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en grafische voorstellingen. Hoewel Ayano veel aandacht en zorg besteedt aan de samenstelling van de Website en ernaar streeft dat de inhoud van de Website nauwkeurig, volledig en bijgewerkt is, wordt de inhoud van de Website aangeboden "zoals zij is", uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik. De inhoud van de Website mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, verspreid, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk ander doel dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ayano. Ayano behoudt zich hierbij het recht voor om te allen tijde eventuele wijzigingen of correcties aan te brengen in de inhoud van de Website, en dit met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving
 • Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder wordt begrepen alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma's) in werken gecreëerd, ontworpen, ontwikkeld of geproduceerd door of namens Ayano en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst met de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, blijven eigendom van Ayano of diens leveranciers. Onder werken wordt o.m. alle prestaties, scheppingen, vormen, schetsen, foto's, schikkingen allerhande, merken, systemen, programma's, software (zowel objectcodes als broncodes), documenten, tekeningen, plannen, ontwerpen, modellen begrepen, documentatie, databanken, teksten, handleidingen, rapporten, schema's, analyses, technologieën, fabrieks- en zakengeheimen, tools, werkwijzen, methodes, uitvindingen, ontdekkingen, verbeteringen, vernieuwingen, knowhow). Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of voortvloeien uit de aan de Klant geleverde Goederen of Diensten, blijven derhalve te allen tijde eigendom van Ayano en gaan door de Overeenkomst met de Klant niet op de Klant over, ook niet indien de Goederen specifiek voor de Klant zijn ontworpen, ontwikkeld of samengesteld.
 • De levering van Diensten en Goederen strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de werken voor de overeengekomen doelstellingen, tenzij Partijen hier uitdrukkelijk en schriftelijk van afwijken. Geen enkele gehele of gedeeltelijke nadruk, vertaling of aanpassing, onder enig welke vorm of om het even welke methode of techniek is toegelaten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Ayano.
 • De Klant zal aanduidingen van Ayano of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ayano de resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
 • De Klant zal Ayano onmiddellijk waarschuwen indien derden inbreuk maken of dreigen te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Ayano of indien derden zouden menen dat de geleverde Goederen of Diensten een inbreuk maken op de eigen intellectuele eigendomsrechten. De Klant zal Ayano vrijwaren van enige vordering wegens inbeuk op enig intellectueel eigendomsrecht van derden indien de (mede)oorzaak hiervoor gelegen is in de informatie en/of instructies die de Klant aan Ayano geleverd heeft en zal Ayano in dergelijk geval volledig schadeloos stellen en vrijwaren voor de gevolgen van dergelijke vermeende inbreuk.
 • Indien Ayano vaststelt dat de Klant met inachtneming van het voorgaande op ongeoorloofde wijze gebruik heeft gemaakt van de enig intellectueel eigendomsrecht van Ayano, heeft Ayano het recht alle op dat moment lopende Overeenkomsten met de Klant onmiddellijk te beëindigen zonder hiertoe enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn. De Klant is een forfaitaire schadevergoeding van 20.000 EUR verschuldigd per overtreding van dit artikel 12 van de algemene voorwaarden, ongeacht het recht van Ayano om volledige schadevergoeding van de Klant te vorderen voor alle directe en indirecte schade die deze forfaitaire schadevergoeding zou overstijgen.
 • Het is Ayano te allen tijde toegestaan om de geleverde Goederen, alsmede ontwerpen, resultaten en/of andere afgeleiden daarvan, als referentie te gebruiken voor promotiedoeleinden, onder andere maar niet uitsluitend voor de website van Ayano.
 1. Deelbaarheid

Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepalingen te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht

 • Deze algemene voorwaarden, alsmede elke Overeenkomst tussen Ayano en de Klant en alle geschillen of vorderingen die uit deze algemene voorwaarden en deze Overeenkomsten voortvloeien of ermee verband houden (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Belgisch recht, zonder dat enige andere rechtskeuze of collisieregels of bepalingen, met inbegrip van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (1980), toepassing kunnen vinden, waardoor het recht van een ander rechtsgebied dan België van toepassing zou zijn.
 • De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout, zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen, betwistingen en vorderingen.
AYANO website asset

Cookies

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke ervaring hebt op onze website. Voorkeuren