Privacy

AYANO GROUP EN DE GDPR-richtlijn

In dit privacy- en cookiebeleid (het "Privacybeleid") wordt beschreven hoe AYANO Group NV. en/of haar dochterondernemingen (indien van toepassing) ("AYANO" "wij" of "ons") omgaan met informatie die u aan ons verstrekt of die wij verzamelen, met inbegrip van hoe wij dergelijke informatie gebruiken, hoe wij de veiligheid van dergelijke informatie beschermen en hoe u dergelijke informatie uit onze systemen kunt wijzigen of ons kunt verzoeken deze te wijzigen.

Dit omvat alle aan u gerelateerde informatie (zoals uw naam, titel, e-mailadres of telefoonnummer) die aan ons wordt verstrekt in verband met uw gebruik of potentieel gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld prijsaanvragen, het plaatsen van bestellingen, sollicitaties door u als leverancier of uw sollicitatie naar een baan (gezamenlijk de "Dienst"), evenals informatie die wij genereren met betrekking tot uw gebruik van de website of de Dienst, in beide gevallen informatie die u identificeert of kan worden gebruikt om u te identificeren ("Persoonsgegevens").

Behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid, zullen wij zonder uw toestemming geen Persoonlijke Informatie die via deze website of de Service is verzameld, verkopen of verhuren aan derden.

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites die geen eigendom van ons zijn en niet door ons worden beheerd. AYANO is niet verbonden aan deze websites van derden en oefent geen toezicht uit op hun privacybeleid. Wij kunnen de privacy van informatie die door derden op deze andere websites wordt verkregen niet garanderen. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt door te nemen voordat u persoonlijke informatie verstrekt via die website.

Welke informatie verzamelt AYANO via haar openbare website of andere interacties, en hoe wordt deze informatie gebruikt?

Iedereen die contact met ons opneemt via onze website

AYANO verzamelt bepaalde persoonlijke informatie via haar website wanneer u ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te verstrekken via e-mail, een online formulier of een andere methode (zoals contact met ons opnemen via onze "Contact" of Facebook-functies). Dit omvat Persoonlijke Informatie die u aan AYANO verstrekt om aanvullende informatie aan te vragen over de Dienst, werkgelegenheidskansen, voor persvragen of voor andere doeleinden. Wij gebruiken informatie die via onze website is verzameld om te reageren op specifieke verzoeken om informatie over onze Dienst en andere vragen.

Je hoeft ons deze informatie niet te geven, maar als je dat niet doet, kunnen we niet reageren op je communicatie. We gebruiken deze informatie om eventuele problemen of zorgen te beantwoorden en om de communicatie met klanten/potentiële klanten te controleren. We gebruiken deze informatie ook om nieuwe diensten te ontwikkelen en bestaande diensten te verbeteren of te personaliseren. We gebruiken deze informatie omdat we er een legitiem zakelijk belang bij hebben om feedback van klanten/potentiële klanten te begrijpen en om op een consistente manier te reageren op uw communicatie. Wij bewaren deze informatie zolang u een relatie met ons hebt of, als u geen relatie met ons hebt na deze communicatie, gedurende een redelijke periode die ons in staat stelt te begrijpen hoe mensen onze website gebruiken.

Bezoekers van onze website

AYANO houdt ook een logboek bij van bepaalde informatie over bezoekers van onze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het IP-adres van een bezoeker, de websites vanwaar bezoekers toegang krijgen tot onze website, het type webbrowsers dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en de pagina's die worden bekeken. Dergelijke informatie kan worden behandeld als Persoonsgegevens over de bezoeker in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

U hoeft deze informatie niet aan ons te verstrekken en u kunt, in bepaalde omstandigheden, voorkomen dat wij deze informatie verzamelen met behulp van de gegevens in "Hoe kan ik contact opnemen met AYANO over dit privacybeleid?". AYANO gebruikt deze informatie om na te gaan hoe onze website wordt gebruikt en om problemen met de website en de gebruikerservaring op te sporen. We gebruiken deze informatie omdat we er een legitiem zakelijk belang bij hebben om te begrijpen hoe onze website wordt bezocht, hoe deze wordt gebruikt en welke problemen gebruikers ermee hebben op verschillende apparaten. We bewaren deze informatie gedurende een redelijke periode die ons toelaat te begrijpen hoe mensen onze website gebruiken en welke technische problemen ze hebben.

Marketing

Als we uw persoonlijke informatie hebben verzameld via onze website of via andere kanalen (bijvoorbeeld als u contactinformatie hebt uitgewisseld met een van onze verkoopvertegenwoordigers of uw persoonlijke informatie hebt opgenomen in een registratieformulier voor een evenement), en we hiervoor toestemming hebben, zullen we uw persoonlijke informatie gebruiken om u te informeren over andere diensten en producten van AYANO die interessant voor u zouden kunnen zijn en om feedback van u te verzamelen over onze website en onze Service. We gebruiken deze informatie omdat AYANO een legitiem zakelijk belang heeft om haar producten en diensten te promoten. We zullen je persoonlijke informatie gedurende een redelijke periode bewaren, zodat we kunnen begrijpen hoe mensen onze service gebruiken en wat de impact is van marketingaanbiedingen die we doen.

Cookies

We verzamelen ook informatie over websitegebruikers via "cookies". Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een webserver naar een webbrowser worden gestuurd en waarmee de server de browser op elke pagina kan identificeren. Voor meer informatie over cookies, zie onze "Cookies" sectie hieronder.

Welke informatie verzamelt AYANO over gebruikers van haar dienst en hoe wordt deze informatie gebruikt?

Deze sectie is van toepassing op gebruikers van de AYANO Service. Als u alleen onze publieke website gebruikt, is deze sectie niet op u van toepassing. Indien u, uw werkgever of een derde partij besluit om onze Dienst af te nemen, zullen wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken om u de Dienst te verlenen. We zullen je Persoonlijke Informatie ook verstrekken aan vertrouwde partners en onze filialen die namens AYANO werken en je Persoonlijke Informatie gebruiken om AYANO te helpen de Dienst te verlenen. Dergelijke partners zijn onder meer databaseproviders (zoals onze ERP-provider Netsuite), externe accountants en auditors,... We gebruiken deze informatie omdat we een legitiem zakelijk belang hebben bij het uitvoeren van het contract dat we met jou, je werkgever of een derde zijn aangegaan en bij het leveren, beheren en administreren van onze Service.

De service instellen

Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij de Service, zal onze vertegenwoordiger bepaalde Persoonlijke Informatie over u verzamelen, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer van uw werk. U kunt de Persoonlijke informatie in uw profiel bijwerken of corrigeren. Aangezien de Service alleen voor zakelijke doeleinden is bedoeld, dient u alleen zakelijke contactgegevens in te voeren, tenzij uw werkplek ook uw huis is.

Zodra uw Persoonlijke Informatie in uw profiel is ingevoerd, wordt deze informatie toegevoegd aan AYANO's ERP-programma en tevens toegevoegd aan AYANO' wereldwijde register van huidige en voormalige gebruikers van de Dienst (de "GUD"). Wij gebruiken uw Persoonlijke Informatie zoals hierboven uiteengezet om uw gebruik van de Service, nu of in de toekomst, aan te bieden, te beheren en te vergemakkelijken. Wij gebruiken deze informatie omdat wij een legitiem zakelijk belang hebben bij het uitvoeren van het contract dat wij zijn aangegaan met uw werkgever, of met de gelieerde onderneming of partner van uw werkgever (indien van toepassing). Wij bewaren deze informatie zolang u een relatie met ons hebt of, als u geen relatie meer met ons hebt, gedurende een redelijke periode.

Rapporten en analyses

Als onderdeel van de Service en om een interne analyse van het gebruik van de Service uit te voeren, zal AYANO ook een geschiedenis bijhouden van de Service die aan u is verleend, en van bepaalde acties die door u zijn ondernomen tijdens uw toegang tot de Service.

We gebruiken deze informatie omdat we er een legitiem zakelijk belang bij hebben om te begrijpen hoe onze service wordt gebruikt en hoe deze wordt geopend en of er mogelijke problemen voortvloeien uit dit gebruik. Wij bewaren deze informatie gedurende een redelijke periode die ons in staat stelt de Service te verlenen, het contract uit te voeren dat wij met uw werkgever, of met de gelieerde onderneming of partner van uw werkgever (indien van toepassing) zijn aangegaan en te begrijpen hoe mensen onze Service gebruiken.

Ondersteuning

Wanneer u inlogt op onze sociale media, verzamelen we informatie over uw browser en andere lokale computerinstellingen om mogelijke toegangsproblemen op te lossen of te voorkomen. Waar nodig geven we deze informatie door aan vertrouwde ondersteuningsproviders (zoals Netsuite of andere IT-providers) die deze taak namens ons uitvoeren.

We hebben deze informatie nodig om u de gevraagde ondersteuning te kunnen bieden. We gebruiken en onthullen deze informatie om de Service te verlenen en relevante ondersteuningsdiensten te leveren. We gebruiken deze informatie omdat we een legitiem zakelijk belang hebben om ervoor te zorgen dat u een effectieve Service van ons ontvangt. Wij bewaren deze informatie gedurende een redelijke periode die ons inzicht geeft in technische problemen die gebruikers met onze Service hebben.

Exchange-managers en werkplekbeheerders

Als u door uw organisatie bent aangewezen als onze contactpersoon, gebruiken wij uw Persoonsgegevens wanneer wij werkzaamheden uitvoeren namens uw organisatie. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens omdat het noodzakelijk is voor ons contract met uw organisatie dat wij met u communiceren om de instructies van uw organisatie uit te voeren. Wij bewaren deze informatie zolang uw organisatie een relatie met ons heeft.

Marketing

Als u een gebruiker bent van een van onze Services en wij toestemming hebben om u marketingberichten te sturen, zullen wij uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over onze diensten en producten. Wij nemen contact met u op via e-mail of telefoon.

U kunt weigeren post of e-mail van ons te ontvangen door contact met ons op te nemen via de gegevens op Hoe kan ik mijn contactgegevens wijzigen, bijwerken of verwijderen of vragen dat er geen contact met mij wordt opgenomen voor niet-ondersteuningsdoeleinden?

Verkoop of fusie van AYANO

Aangezien de GUD een bedrijfsmiddel van AYANO is, kan de GUD (met inbegrip van uw persoonsgegevens), onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, worden overgedragen aan een opvolger van het bedrijf, of aan een dochteronderneming of filiaal van AYANO, die ermee instemt de voorwaarden van dit privacybeleid na te leven, indien AYANO wordt verkocht aan of fuseert met een ander bedrijf. U hebt het recht om te allen tijde te verzoeken dat uw persoonsgegevens uit de GUD worden verwijderd (zie hieronder).

Wettelijke vereisten

We zullen ook persoonlijke gegevens openbaar maken (1) als reactie op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties (inclusief om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid of wetshandhaving) en, indien van toepassing, in overeenstemming met ons interne beleid inzake toegang door overheidsinstanties of regelgevende instanties en (2) naar eigen goeddunken als we van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking gepast is in verband met een officieel onderzoek van de overheid of regelgevende instanties of als reactie op een waargenomen significante bedreiging voor de gezondheid of eigendommen van een persoon.

AYANO kan uw persoonsgegevens ook verwerken indien dit noodzakelijk is in het kader van de verdediging van een rechtsvordering. We zullen persoonlijke informatie niet verwijderen als deze relevant is voor een onderzoek of een geschil. De informatie blijft bewaard totdat deze kwesties volledig zijn opgelost.

Welke informatie kan AYANO anders over mij verzamelen?

Facturering

Als u door uw organisatie bent aangewezen als contactpersoon voor facturerings- of betalingsdoeleinden, gebruiken wij uw Persoonlijke Gegevens om de bestelling van uw organisatie te verwerken, facturen aan uw organisatie uit te schrijven en betalingen van u te ontvangen of aan u uit te voeren (inclusief terugbetalingen indien van toepassing). Wij gebruiken deze informatie omdat het noodzakelijk is voor ons contract met uw organisatie dat wij informatie verzamelen van haar vertegenwoordigers om betalingen te verwerken of terugbetalingen te doen of te ontvangen. Wij bewaren informatie met betrekking tot betalingen voor de duur van het contract tussen ons en gedurende tien (10) jaar daarna.

Hoe beschermt AYANO de veiligheid van mijn persoonlijke informatie?

AYANO heeft een effectief, schriftelijk informatiebeveiligingsprogramma geïmplementeerd en onderhoudt dat administratieve, technische en fysieke beveiligingen en andere beveiligingsmaatregelen omvat die nodig zijn om (a) de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke informatie te waarborgen; (b) bescherming te bieden tegen alle verwachte bedreigingen of gevaren voor de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke informatie; (c) bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegd gebruik van uw persoonlijke informatie; en (d) beveiligingsincidenten met betrekking tot uw persoonlijke informatie op te sporen en hierop te reageren. Wij staan personen die voor ons werken alleen toe om toegang te krijgen tot uw Persoonlijke Gegevens en deze te gebruiken om te voldoen aan onze legitieme zakelijke behoeften en de servicebehoeften van onze klanten, in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Niettegenstaande enige andere bepaling van dit privacybeleid zal AYANO uw persoonsgegevens bekendmaken (1) als reactie op een dagvaarding, huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel, uitwisselingsreglement, ander juridisch proces of wanneer AYANO anderszins verplicht is dit te doen in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetgeving en, indien van toepassing, ons interne beleid inzake toegang door de overheid of regelgevende instanties; en (2) naar eigen goeddunken indien AYANO van mening is dat een dergelijke bekendmaking gepast is in verband met een officieel onderzoek door de overheid of regelgevende instanties, of onder dwingende omstandigheden als reactie op een waargenomen significante bedreiging voor de gezondheid of eigendommen van een persoon.

Hoe zit het met de overdracht van mijn persoonlijke gegevens naar andere landen?

Uw Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij faciliteiten hebben of waar wij dienstverleners inhuren, inclusief naar landen buiten de locatie(s) van uw bedrijf, zoals de Verenigde Staten en landen binnen Europa, Latijns-Amerika en het Aziatisch-Pacifisch gebied. Wanneer dergelijke overdrachten van uw Persoonsgegevens plaatsvinden, worden deze uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Doorgifte van informatie naar andere landen - Gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER)

Wij slaan uw Persoonlijke Gegevens op cloudservers in Europa op. Daarnaast maken wij gebruik van leveranciers in de Verenigde Staten die de levering van onze Service ondersteunen. De overdracht van deze gegevens wordt geregeld door een contract met standaard contractuele clausules (SCC's) die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Wanneer onze Amerikaanse filialen of leveranciers informatie over EER-gebruikers verwerken, wordt de overdracht van deze informatie geregeld door SCC's die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Wij verstrekken u graag kopieën van de SCC's, die u kunt aanvragen via privacy@AYANO .com.

Hoe kan ik mijn persoonlijke informatie wijzigen, bijwerken of verwijderen, of vragen dat er geen contact met mij wordt opgenomen voor niet-ondersteuningsdoeleinden?

U kunt uw Persoonsgegevens te allen tijde wijzigen of bijwerken, ongeacht of u een huidige of voormalige gebruiker van de Service bent.

U kunt ons verzoeken uw Persoonlijke Informatie van AYANO' GUD te verwijderen. Echter, door dit te doen, verliest u automatisch alle toegangsrechten tot de Dienst.

U kunt uw persoonlijke gegevens laten wijzigen of verwijderen uit AYANO' GUD door een e-mail te sturen naar privacy@ayano.eu.

Welke rechten heb ik over het gebruik van mijn persoonlijke gegevens?

Als u een ingezetene van de EER bent, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door AYANO.

Sommige van deze rechten, bijv. het recht om vergeten te worden of het recht om te vragen dat wij uw gegevens aan een ander bedrijf overdragen, zijn alleen van toepassing in bepaalde omstandigheden. Over het algemeen zijn deze rechten niet beschikbaar als er nog lopende contracten tussen ons zijn, als we wettelijk verplicht zijn om de informatie te bewaren of als de informatie relevant is voor een juridisch geschil.

Hieronder hebben wij de rechten opgesomd die u hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens en hoe u deze kunt gebruiken. Deze rechten zijn onderhevig aan beperkingen volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en kunnen, behoudens de uitzonderingen in die wet, alleen van toepassing zijn op bepaalde soorten informatie of verwerking.

 1. Wij hebben uw toestemming nodig voor sommige manieren waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken, bijvoorbeeld voor marketing of voor het verwerken van speciale informatiecategorieën over u. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
 2. U kunt ons vragen om te bevestigen of we uw Persoonsgegevens verwerken en als dat het geval is, kunt u vragen om toegang tot die informatie en details met betrekking tot:
 1. waarom we uw informatie gebruiken;
 2. welke informatie gebruiken we;
 3. met wie we de informatie hebben gedeeld;
 4. de periode gedurende welke uw gegevens worden opgeslagen, of hoe we die periode bepalen;
 5. uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons, uw recht om uw gegevens te laten wissen of de verwerking van uw gegevens te laten beperken;
 6. de bron van uw informatie als deze niet door u is verstrekt;
 7. de overdracht van uw gegevens naar landen buiten de EER en de getroffen voorzorgsmaatregelen; en
 8. uw recht op een kopie van de informatie die wij over u verwerken.
 9. U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren als deze onjuist zijn.
 10. U kunt ons vragen sommige van uw gegevens te verwijderen.
 11. U hebt het recht om te vragen dat wij uw informatie in een gemakkelijk leesbaar formaat aanleveren.
 12. U kunt ons vragen om te stoppen met het gebruik van uw gegevens, maar alleen in bepaalde gevallen.

U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. U kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het verwerken van uw gegevens. In bepaalde omstandigheden kunnen we dit niet doen of zijn we niet verplicht om dit te doen. Als er bijvoorbeeld nog lopende contracten tussen ons zijn, als we wettelijk verplicht zijn om de informatie te bewaren of als de informatie relevant is voor een juridisch geschil, dan mogen we de verwerking van uw informatie niet stopzetten.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen of bespreken, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven (zie "Hoe kan ik contact opnemen met AYANO over dit privacybeleid?").

Gebruikt AYANO "cookies"?

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website en om informatie te verzamelen over uw online voorkeuren. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en stelt ons ook in staat om onze site te verbeteren. Door verder te surfen op de site gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer.

Houd er rekening mee dat derden (waaronder bijvoorbeeld advertentienetwerken en leveranciers van externe diensten zoals analysediensten voor webverkeer) ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatiecookies of targeting cookies.

De meeste internetbrowsers zijn automatisch ingesteld om cookies te accepteren. U kunt echter cookies blokkeren door de instelling van uw browser te activeren waarmee u het plaatsen van alle of sommige cookies kunt weigeren. Raadpleeg het help- en ondersteuningsgedeelte van uw internetbrowser voor instructies over het blokkeren of verwijderen van cookies. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, hebt u mogelijk geen toegang tot (delen van) onze site.

Hoe word ik op de hoogte gebracht van wijzigingen in dit privacybeleid?

Van tijd tot tijd kunnen wij dit Privacybeleid wijzigen en/of bijwerken. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Hoe kan ik contact opnemen met AYANO over dit privacybeleid?

Als u vragen hebt of een klacht wilt indienen over dit privacybeleid en onze informatiepraktijken, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@ayano.eu.

AYANO website asset